Uttalande 2015-03-22

Pressmeddelande

MHF Region Norr

Luleå 2015 03 22

Uttalande från årsmöte med MHF Region Norr

Vårt ideella engagemang med förbättringar av trafiksäkerheten för våra medborgare fortgår. Vi har under åren konstaterat att vi gjort mycket som förbättrat trafiksäkerheten, som t.ex. högertrafik och lägre promillegränser i trafiken. Vi har också aktivt debatterat nyttan av säkerhetsbälten i bilar. Våra åsikter har bevisligen accepterats eftersom det numera även är bälteslag för tunga fordon och passagerare i tunga fordon

Bussar har många passagerare men tyvärr är inte användandet av bälten i bussar på samma nivå som det är i personbilar. Detta har konstaterats i flertalet mätningar. Dessutom finns det passagerare i bussar som inte kan använda bältet. Det är våra yngsta passagerare, barnen. Barn som uppnått skolålder kan naturligtvis använda bälten eftersom det finns bussar som har bälteskuddar för de som inte är tillräckligt långa. Men de som är ännu yngre kan inte sättas fast. Naturligtvis kan föräldern medtaga sin egen barnbilstol men den går inte att fästa eftersom inga bussar har säten anpassade för detta. Allt vad som heter isofix eller liknande fästmöjligheter saknas.

För trafiksäkerhetsutvecklingens fortskridande vill vi från MHF påpeka att denna möjlighet saknas. Vi tror att en bättre anpassning av bussarna är viktig. Som konstaterats så kan de små inte spännas fast i dag och det är en brist. Vi vill att barn ska färdas säkert även i buss om olyckan inträffar. Vi tror dessutom att en förändring på detta leder till ökat bältesanvändande bland barn i buss. Om man från väldigt unga år får lära sig att vara bältad även när man är en äldre skolelev.

Årsmöte för MHF Region Norr vill för tillverkare av bussar, länstrafikbolagen i MHF Regionen, bussbolag i lokaltrafik och MHF Regionens mindre bussbolag göra detta tydligt genom att anta detta uttalande vid årsmötet och vidareförmedla det till press och media.

För vidare kontakter

MHF Region Norr
Karin Lindberg
072-518 30 73

PRESSMEDDELANDE

MHF Region Norr

Luleå 2010-03-14

Täpp till kryphålet i lagen – Inför en eftersupningslag

Möjligheten att hävda eftersupning är ett kryphål i lagen som livsfarliga rattfyllerister ofta använder för att slippa undan straff. Det finns en relativt stor politisk enighet att Sverige behöver en eftersupningslag efter norsk förebild. Fortfarande har dock beslutsfattarna inte lyckats enas om ett konkret förslag i frågan. Den senaste riksdagsdebatten i frågan skedde den 10 februari 2010, men utan konkreta resultat. MHF Region Norr kräver att det ska bli straffbart att dricka alkohol inom sex timmar efter en trafikolycka.

 

Kryphålet i lagen används relativt ofta. I cirka 20-25 procent av rattfyllerifallen hävdas eftersupning och det kan ibland krävas rättskemisk expertis för att säkerställa bevisningen. Rättsmedicinalverkets rättskemiska avdelning arbetar med närmare 400 eftersupningsärenden per år, och har på grund av detta tvingats utöka antalet anställda.

– I så gott som samtliga fall kan påståendet om eftersupning betraktas som ett rent påhitt, säger Wayne Jones på rättskemiska avdelningen vid Rättsmedicinalverket.

Det är åklagaren som måste bevisa att föraren var påverkad även under körningen. Att bevisa detta kräver blod- och urinprovstagning med vissa intervall vilket kräver stora resurser av polisen och kriminaltekniskt laboratorium. Alltför ofta händer det att rattfyllerister går fria. En tidigare enkätundersökning gjord av Rattfylleriutredningen (SOU 2006:12) visar att en majoritet av Sveriges polismyndigheter och åklagarkammare är positiva till en ny lag.

I Norge har man haft en lag mot eftersupning sedan 1959. Norges lag säger att en motorfordonsförare inte får dricka alkohol eller inta något annat berusningsmedel de första sex timmarna efter en körning när han förstår eller borde förstå att den kan föranleda en polisundersökning. Förbudet gäller inte om polisen har tagit utandnings- eller blodprov eller har fattat beslut om att det inte ska tas. Syftet med lagen är att hindra bevisförstöring beträffande en förares tillstånd vid körning. Brott mot bestämmelsen bestraffas med samma påföljder som vid rattfylleri, det vill säga böter eller fängelse.

Tidigare har MHF, med stöd av NTF, gjort en översikt av lagar och straff vid rattfylleribrott i rapporten ”Rättspraxis vid rattfylleri”. Ett av de fem kraven på förändringar som rapporten mynnar ut i är: Inför en lag om eftersupning! MHF Region Norr kräver i samband med sitt årsmöte att en eftersupningslag införs i Sverige.

FÖR MER INFORMATION

Anders Marklund, ordförande MHF Region Norr

Tel. 0706-74 26 24

Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef MHF

Tel. 0706-97 00 22, lars.olov.sjostrom@mhf.se

Läs rapporten
”Rättspraxis vid rattfylleri”: http://www.mhf.se/files/Rattspraxis_vid_rattfylleri.pdf
2010-04-10
MHF Region Öst

Uttalande

MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) Region Öst ställde följande krav vid sitt regionårsmöte som hölls lördagen den 10 april 2010 på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa, att riksdagen beslutar,

Om förbud att bjuda ungdomar under 18 år på alkoholdrycker.

Regeringen skriver följande i förslaget till ny alkohollag:

Att alkoholkonsumtion är skadligt för barn och ungdomar är ett faktum som ingen på allvar kan ifrågasätta. Det gäller såväl risken för fysiska skador som de sociala konsekvenser ett bruk av alkohol kan få för unga människor som inte på samma sätt som vuxna kan förväntas ha utvecklat sina kontrollmekanismer. De undersökningar av barns och ungas alkoholvanor som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att såväl den genomsnittliga alkoholkonsumtionen som antalet konsumenter under 18 år är oroväckande högt.

Några remissinstanser har anfört att ett totalförbud vore att föredra. En sådan hållning kan visserligen försvaras utifrån behovet av tydlighet. Det vore dock ett alltför långt gående ingrepp i den personliga friheten att införa en bestämmelse som innebär ett totalt förbud.

Trots att regeringen inser vilken fara som ungdomar under 18 år kan utsättas för, så föreslår man ändå att det ska vara tillåtet att bjuda på alkohol med enstaka glas till ungdomar under 18 år. Den personliga friheten väger tyngre än ansvaret för ungas hälsa och samhällets kostnader för alkoholskador. Detta synsätt är cyniskt och oansvarligt och riksdagen måste markera att man vågar stå för en restriktiv alkoholpolitik även om den personliga friheten inskränks till en del.

Lagrådet skriver:
Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständligheterna i övrigt framstår som försvarligt.

Regeringen föreslår:
Det ska av lagen klart framgå att det inte är tillåtet att bjuda barn och unga på alkohol. Det ska dock vara tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på enstaka glas om förtäringen sker på platsen och i kontrollerade former samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt står klart att det inte kan vara till skada för honom och henne. På serveringsställe gäller dock föreskrivna åldersgränser.

MHF Region Öst kräver därför att riksdagsledamöterna vågar visa civilkurage och säja nej till att bjud på alkohol till ungdomar under 18 år.

För ytterligare information
Christer Folkesson
Regionordförande
070-521 97 15